صفحه اصلی > نرم افزار > ارتقاء سیستم عامل

شما اینجا هستید: صفحه اصلی / نرم افزار / ارتقاء نرم افزار

XDS3102AUP1.1

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3102A با شماره سری کار می کند. XDS3102A 1626 xxx، XDS3102A 1637 xxx و XDS3102A 1645 xxxx می رود. قبل از ارتقاء OWON XDS3102A، pls. مطمئن شوید که این سیستم عامل کاملا دستگاه شما را قبول می کند.

دانلود

XDS3062AUP1.1

یادداشت مهم !  
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3062A با شماره سری کار می کند. XDS3062A 1626 xxx، XDS3062A 1645 xxx می رود. قبل از ارتقاء OWON XDS3062A خود، pls. مطمئن شوید که این سیستم عامل کاملا دستگاه شما را قبول می کند.

دانلود

XDS3062AUP1.0

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3062A با شماره سری کار می کند. XDS3062A 1539 xxx، XDS3062A 1546 xxx و XDS3062A 1612 xxx می آید، برای هیچ یک از دیگر کار نمی کند.

دانلود

XDS3102UP1.1

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3102 با شماره سری کار می کند. XDS3102 1626 xxx، XDS3102 1637 xxx و XDS3102 1645 xxxx می رود. قبل از ارتقاء OWON XDS3102، pls. مطمئن شوید که این سیستم عامل کاملا دستگاه شما را قبول می کند.

دانلود

XDS3202UP1.0

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3202 با شماره سری کار می کند. XDS3202 1624 xxx، XDS3102 1645 xxx می رود، برای هیچکس دیگر کار نمی کند.

دانلود

XDS3202AUP1.0

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3202A با شماره سری کار می کند. در XDS3202A 1637 xxx می رود، برای هیچ چیز دیگری کار نمی کند.


دانلود

XDS3102UP1.0

یادداشت مهم !
این سیستم عامل تنها برای OWON XDS3102 با شماره سری کار می کند. XDS3102 1539 xxx، XDS3102 1546 xxx، و XDS3102 1612 xxx می رود، برای هیچ چیز دیگری کار نمی کند.

دانلود

XDS3102AUP1.0

یادداشت مهم !
این سیستم عامل فقط برای OWON XDS3102A با شماره سری کار می کند. XDS3102A 1539 xxx، XDS3102A 1546 xxx و XDS3102A 1612 xxx می آید، برای دیگران کار نمی کند.

دانلود

VDS Upgrade 1.5

یادداشت مهم !
فقط برای سری و سریال استفاده می شود
VDS2062 1314 xxx، VDS2062 1328 xxx، VDS2062 1409 xxx، VDS2062 1410 xxx؛
VDS3102 1329 xxx، VDS3102 1340 xxx، VDS3102 1410 xxx.

برای دیگران کار نمی کنند.

دانلود

SDS Upgrade 3.2 / 3.3 / 3.4

یادداشت مهم !
فقط برای سری و سریال استفاده می شود
SDS9302 1218 xxx، SDS9302 1229 xxx؛

SDS8302 1221 xxx، SDS8302 1229 xxx؛

SDS8202 1128 xxx SDS8202 1137 xxx SDS8202 1143 xxx SDS82021149xxx SDS8202 1152 xxx SDS8202 1153 xxx SDS8202 1201 xxx SDS8202 1203 xxx SDS8202 1211 xxx SDS8202 1219 xxx SDS8202 1223 xxx SDS8202 1238 xxx SDS8202 1249 xxx؛

SDS8102 1211 xxx، SDS8102 1219 xxx، SDS8102 1223 xxx، SDS8102 1239 xxx، SDS8102 1249 xxx، SDS8102 1128 xxx، SDS8102 1137 xxx، SDS8102 1143 xxx، SDS8102 1149 xxx، SDS8102 1153 xxx، SDS8102 1203 xxx؛

SDS7102 1122 xxx، SDS7102 1127 xxx، SDS7102 1137 xxx، SDS7102 1143 xxx، SDS7102 1149 xxx، SDS7102 1152 xxx، SDS7102 1153 xxx، SDS7102 1203 xxx، SDS7102 1312 xxx، SDS7102 1319 xxx، SDS7102 1327 xxx، SDS7102 1334 xxx، SDS7102 1344 xxx، SDS7102 1352 xxx، SDS7102 1209 xxx، SDS7102 1407 xxx، SDS7102 1414 xxx، SDS7102 1418 xxx؛

SDS6062 1245 xxx SDS6062 1247 xxx SDS6062 1301 xxx SDS6062 1309 xxx SDS6062 1138 xxx SDS6062 1147 xxx SDS6062 1202 xxx SDS6062 1210 xxx SDS6062 1217 xxx SDS6062 1237 xxx SDS6062 1245 xxx SDS6062 1247 xxx SDS6062 1301 xxx، SDS6062 1309 xxx، SDS6062 1330 xxx، SDS6062 1356 xxx، SDS6062 1408 xxx.

برای دیگران کار نمی کنند.

دانلود